Comunicate oficiale

ANUNȚ

de Opera Română Craiova 29-06-2022

A N U N Ț

 

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează,  în data de 20 Iulie 2022, începând cu orele 10.00, proba practică, respectiv 22 Iulie 2022, orele 10.00 - proba de interviu, la sediul din strada Popoveni, nr. 3C, clădirea Business Sud Center, mun. Craiova, jud. Dolj, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 

3 posturi Artist Instrumentist(S) grad prof. IA ( 2 posturi trompetă şi 1 post trombon)

Cerinţe: studii superioare - specializarea interpretare muzicală, minimum 5 ani vechime în specialitate.

Probele concursului:

 • Proba practică – sondaj din repertoriul de operă curent al instituţiei;
 • Interviul.

 

1 post Referent  de Specialitate (S) grad prof. I

Cerinţe: studii superioare, minimum 5 ani vechime în specialitate.

Probele concursului:

 • Proba scrisă din tematica afişată;
 • Interviul.

 

1 post Actor (S) grad prof. II

Cerinţe: studii superioare de specialitate, aspect fizic agreabil, minimum 2 ani vechime.

Probele concursului:

 • Proba practică la care vor fi evaluate aptitudini precum tehnica, muzicalitatea, interpretarea şi improvizaţia;
 • Interviul.     

 

1 post Artist Liric (S) grad prof. I

Cerinţe: studii superioare de specialitate, minimum 1 an vechime în cadrul unei Opere .

Probele concursului:

 • Proba practică ce constă în interpretarea unei vocalize, o arie sau un lied la care se vor evalua tehnica vocală, interpretarea, muzicalitatea şi citirea la prima vedere.

       -Interviul.

 

1 post Corist (S) grad prof. II

Cerinţe: studii superioare de specialitate, minimum 1 an vechime în cadrul unei Opere .

Probele concursului:

 • Proba practică ce constă în interpretarea unei vocalize, o arie sau un lied la care se vor evalua tehnica vocală, interpretarea, muzicalitatea și citirea la prima vedere;
 • Interviul.

 

1 post Muncitor Calificat, treapta I

Cerinţe: calificare în meseria de tapițer, minimum 10 ani vechime.

Probele concursului:

 • Proba practică;
 • Interviul.

  Perioada  de angajare nedeterminată, cu normă întreagă 8 ore/zi.

 

 

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de participanții la concurs:

a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris și vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exercițiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

            Acte necesare la dosarul de concurs:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazierul judiciar;
 6. Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae.

 

Data limită de depunere a dosarelor de concurs, 12 IULIE 2022, orele 14.00.

Relații suplimentare la biroul Resurse Umane de la sediu sau la telefon: 0251.418.426.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat cel târziu în data de 13 IULIE 2022, orele 16.00.

Rezultatele la proba scrisă, proba practică și la proba de interviu vor fi afișate la sediul instituției și pe site-ul operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.

 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor; proba scrisă; proba practică și proba de interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrisă; probei practice şi a probei de  interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Rezultatele finale se afișează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestațiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau „respins”.

 

Bibliografia şi Tematica pentru ocuparea postului contractual vacant de Referent de Specialitate(S) gr. prof. I:

Bibliografia

 1. Cercetări  de marketing - curs  prof. univ. dr. Victor Manole și prof. univ. dr. Mirela Stoian;
 2. Tehnici de comunicare - Evelina Graur –Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2001;
 3. Legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanța Guvernului nr 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 22 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice
 6. HG 846/31 iulie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole
 7. Decizia ORDA nr 203/2011 privind remunerațiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice
 8. Legea 8/1996 din 14.03.1996 cu modificările și completările ulterioare

                         

                          Tematica:

 1. Strategii de eficientizare a promovării activității artistice a Operei Române Craiova;
 2. Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării spectacolelor;
 3. Dezvoltarea și consolidarea relațiilor cu publicul;
 4. Profilul spectatorului genului liric.