Comunicati ufficiali

ANUNȚ

da Craiova rumeno Opera 08-07-2021

A N U N Ț

 

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează, în data de 30 IULIE 2021, începând cu orele 10.00 - proba practică, iar în data de 03 AUGUST 2021, începând cu orele 10.00 - proba de interviu, la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7, pentru concursul de ocupare a următoarelor posturi vacante :

    

3 posturi  SOLIST VOCAL grad profesional IA, perioadă  de angajare nedeterminată.

         1 soprană lirică

         1 soprană de coloratură

         1 bariton dramatic

    Cerințe: studii superioare de specialitate, vechime în domeniu minimum 5 ani.

1 post SOLIST BALET  grad profesional IA, perioadă  de angajare nedeterminată.

    Cerințe: studii superioare de specialitate, vechime în domeniu minimum 5 ani.

1 post DIRIJOR  grad profesional IA, perioadă  de angajare nedeterminată.

    Cerințe: studii superioare de specialitate, vechime în domeniu minimum 5 ani.

2 posturi ACTOR grad profesional IA, perioadă  de angajare nedeterminată.

          1 actor

          1 actriță

    Cerințe: studii superioare de specialitate, vechime în domeniu minimum 5 ani.

5 posturi ARTIST LIRIC  grad profesional IA, perioadă de angajare nedeterminată.

        2 soprane

        2 mezzo-soprane

        1 bariton

  Cerințe: studii superioare de specialitate, vechime în domeniu minimum 5 ani.

    

  Condiții generale ce trebuie îndeplinite de participanții la concurs:

    a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunosc limba română, scris și vorbit;

    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) au capacitate deplină de exercițiu;

    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Acte necesare la dosarul de concurs:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției

b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz

c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice

d. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și-sau în specialitatea studiilor

e. Cazierul judiciar

f. Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

g. Curriculum vitae

 

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 22 IULIE 2021, orele 14.00.

Relații suplimentare la biroul resurse umane de la sediu, sau la tel. 0351405496 / 0251418426.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat cel târziu în data de 23 IULIE 2021, orele 16.00

Rezultatele la proba practică și la proba de interviu vor fi afișate la sediul instituției și pe site-ul operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.

  

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor; proba practică  și proba de interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și a probei de  interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afișează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestațiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau „respins”.

 

 

                                                           MANAGER,

                                                    ANTONIU ZAMFIR

 

                                                                                                           ŞEF BIROU R.U.S.C.

                                                                                                       GENOVEVA MUSTĂŢEA

 

 

TEMATICA

pentru concursul organizat în perioada 30 iulie - 03 august 2021

 

DIRIJOR:

Don Pasquale de G. Donizetti;

Boema de G. Puccini;

Traviata de G. Verdi;

Liliacul de J. Strauss;

Logodnicul din lună de E. Künneke


SOLIST BALET:

O variație clasică la alegerea candidatului


SOLIST VOCAL:

  1. O lucrare la alegerea candidatului din repertoriul universal de operă /operetă
  2. O lucrare la alegerea comisiei:
  • Soprană lirică:

Carmen de G. Bizet – rolul Micaela;

Turandot de G. Puccini rolul Liu;

Paiațe de R. Leoncavallo – rolul Nedda;  

Silvia de E. Kalman – rolul Silvia;

Voievodul țiganilor de J. Strauss – rolul Saffi.

  • Soprană de coloratură:

Lucia di Lammermoor de. G. Donizetti - rolul Lucia;

Boema de G. Puccini – rolul Musetta;

Traviata de G. Verdi – rolul Violetta Valery;

Liliacul de J. Strauss – rolul Adela;

Logodnicul din lună  de E. Künneke – rolul Julia de Weert.

  • Bariton dramatic:

Aida de G. Verdi – rolul Amonasro;

Paiațe de R. Leoncavallo – rolul Tonio;

Cavalleria Rusticana de P. Mascagni – rolul Alfio;

Voievodul țiganilor de J. Strauss – rolul col. Homonay;

Liliacul de J. Strauss – rolul dr. Falke.

 

ACTOR:

  1. Prezentarea unui monolog (comedie) la alegerea candidatului din dramaturgia clasică/contemporană
  2. Un moment de dans (vals)
  3. Interpretarea unui moment muzical dintr-o operetă sau musical din repertoriul instituției

 

             ARTIST LIRIC:

  1. Vocaliză
  2. O lucrare la alegerea comisiei, din repertoriul:

Boema de G. Puccini;

Traviata de G. Verdi; 

Liliacul de J. Strauss; 

Voievodul țiganilor de J. Strauss;

3. Citire la prima vedere a unui fragment muzical coral. 

 

Opera Română Craiova va pune la dispoziția candidaților un maestru corepetitor.

Persoanele care doresc pot participa cu propriul corepetitor.

 

Concursul din 30 iulie 2021 se va desfășura după cum urmează:

- 10:00 - Sala Orchestră - concurs dirijor

- 10:30 - Sala George Enescu - concurs soliști vocali și artiști lirici

-12:00 - Sala Balet - concurs solist balet și actori