Comunicate oficiale

A N U N Ț

de Opera Română Craiova 05-02-2021
 
 
A N U N Ț 
 
 
OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează,  în data de 26 FEBRUARIE 2021, începând cu orele 10.00 proba scrisă respectiv 03 MARTIE 2021, orele 10.00 proba de interviu, la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 
 
1. CONTABIL ŞEF (S), perioadă nedeterminată.
Cerinţe:  vechime minimum 10 ani, studii superioare de specialitate, competenţe organizatorice şi de coordonare, abilităţi de comunicare şi relaţionare, cunoştinţe operare P.C, inclusiv de folosire a internetului, disponibilitate la program de lucru prelungit, conduită morală corespunzătoare.
 
 2. ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV (S), perioadă nedeterminată.
Cerinţe: vechime minimum 10 ani; studii superioare economice sau tehnice, competenţe organizatorice şi de coordonare, abilităţi de comunicare şi relaţionare, cunoştinţe operare PC, disponibilitate la program de lucru prelungit în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale conduită morală corespunzătoare. 
 
Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de participanţii la concurs:
 
    a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) au capacitate deplină de exerciţiu;
    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
 
Acte necesare la dosarul de concurs:
 
a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
d. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor
e. Cazierul judiciar 
f. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
g. Curriculum vitae
 
Data limită de depunere a dosarelor de concurs, 18 FEBRUARIE 2021, orele 14.00. 
 
Relații suplimentare la biroul resurse umane de la sediu, sau la tel. 0251418426.
Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat cel târziu în data de 19 FEBRUARIE 2021, ora 16.00.
Rezultatele la proba scrisă şi la proba de interviu vor fi afişate la sediul instituției şi pe site-ul Operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.
        
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor; proba scrisă  şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrisă, şi a probei de  interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele finale se afişează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestaţiile ultimeii probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”.
 
I. BIBLIOGRAFIE  PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE  CONTABIL ŞEF  
 
1. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
2. ORDONANŢĂ nr. 119 din 31 august 1999  republicată si actualizată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
3. ORDIN Nr. 923/2014 din 11 iulie 2014 *** Republicat pentru aprobarea Normelor  metodologice  generale  referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
4. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
5. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016privind achizițiile publice
6. ORDONANȚĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
7. ORDONANȚĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii
9. ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor propria
10. LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991 *** Republicată  Legea contabilităţii
11. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
12. HOTĂRÂRE nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice
13. ORDIN nr. 1.954 din 16 decembrie 2005pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice
14. LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea  efectelor  pandemiei de COVID-19
15. HOTĂRÂRE Nr. 714/2018 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului
16. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice
17. ORDIN Nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug
18. HOTĂRÂRE nr. 909 din 29 decembrie 1997 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997
19. LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind  sponsorizarea
20. LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor și drepturile conexe*
21. Înregistrări contabile.
 
 
II. BIBLIOGRAFIE  PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV  (S)
 
1.   ORDONANŢA nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau     concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată
2.   LEGEA nr.53/2003 Codul Muncii  – sănătatea și securitatea muncii, răspunderea disciplinară și patrimonială
3.   LEGEA nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă 
4.   LEGEA nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată 
5.  ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
6.  ORDIN nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu completările și modificările ulterioare.
7.  H.G nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale
8.  H.G. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor. 
9. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL OPEREI ROMÂNE CRAIOVA.