Comunicate oficiale

A N U N Ț

de Opera Română Craiova 28-01-2022

 

A N U N Ț

 

Opera Română Craiova organizează, în data de 21 februarie 2022, începând cu orele proba practică, iar în data de 23 februarie 2022, începând cu orele  proba de interviu, la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7, pentru concursul de ocupare a unui post vacant de muncitor calificat (recuziter).

 

Cerințe: studii medii, vechime în muncă minimum 3 ani.

 

Condiții generale ce trebuie îndeplinite de participanții la concurs:

    a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunosc limba română, scris și vorbit;

    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) au capacitate deplină de exercițiu;

    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Acte necesare la dosarul de concurs:

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și-sau în specialitatea studiilor;
  5. Cazierul judiciar;
  6. Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. Curriculum vitae.

 

Dosarele candidaților se depun la biroul Resurse Umane, începând cu data de 31 ianuarie 2022.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs, 11 februarie 2022, orele 14.00.

Relații suplimentare la biroul Resurse Umane de la sediu, sau la tel. 0351405496/0251418426.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat cel târziu în data de 14 februarie 2022, orele 16.00

Rezultatele la proba practică și la proba de interviu vor fi afișate la sediul instituției și pe site-ul operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.

 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor; proba practică și proba de interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și a probei de  interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Rezultatele finale se afișează la sediul Operei Române Craiova, precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestațiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau „respins”.

 

                                                                                                                           MANAGER,

                                                                                                                     ANTONIU ZAMFIR