Comunicate oficiale

ANUNŢ CONCURS

de Opera Română Craiova 04-07-2016

ANUNŢ CONCURS

 

            OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează,  în data de 27 iulie 2016, începând cu orele 10,00, (probele practice), respectiv 29 iulie 2016, orele 10,00 (probele de interviu), la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7,  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

            1 post mânuitor decor (M) I, perioadă nedeterminată, în cadrul Formaţiei mânuitori decor. Cerinţe: studii medii, vechime în muncă minimum 3 ani,  act de calificare în domeniul mecanic, disponibilitate la program de muncă flexibil.

1 post muncitor calificat (lăcătuş mecanic) (M) I, perioadă nedeterminată,  în cadrul Serviciului tehnic scenă producţie.  Cerinţe: act de calificare lăcătuş mecanic, vechime în muncă minimum 10 ani, disponibilitate la program de muncă flexibil.

1 post grafician (M) I, perioadă nedeterminată,  în cadrul Imagine-promovare-relaţii publice.  Cerinţe: studii medii, act de calificare domeniul IT, vechime în muncă minimum 5 ani, cunoştinţe limba engleză, disponibilitate la program de muncă prelungit, abilităţi de lucru în echipă, creativitate, cunoştinţe design grafic (CorelDraw, Photoshop).

1 post muncitor calificat (recuziter muzical) (M) I (gestionar), perioadă nedeterminată,  în cadrul Secţiei Orchestră.  Cerinţe: studii medii, vechime în domeniul muzical minimum 1 an, disponibilitate la program de muncă flexibil

            Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de participanţii la concurs:

    a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) au capacitate deplină de exerciţiu;

    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Acte necesare la dosarul de concurs :

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor
  5. Cazierul judiciar
  6. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
  7. Curriculum vitae

            Data limită de depunere a dosarelor de concurs, 20 iulie 2016, orele 14,00. Relații suplimentare la biroul resurse umane de la sediu, sau la tel. 0251418426.

            Rezultatul selectiei dosarelor va fi afisat cel tarziu in data de 22 iulie 2016, ora 16.00

            Rezultatele la probele practice şi la interviu vor fi afişate la sediul institutiei şi pe site-ul operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Rezultatele finale se afişează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestaţiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".