Comunicate oficiale

ANUNŢ CONCURS

de Opera Română Craiova 12-06-2017

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează,  în data de 04 iulie 2017, începând cu orele 10.00, (probele scrise şi practice), respectiv 06 iulie 2017, orele 10.00 (probele de interviu), la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7,  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

                1 post şef serviciu PSI (S) II, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Privat Situaţii de Urgenţă. Cerinţe: studii superioare, certificat şef serviciu voluntar privat pentru situaţii de urgenţă, competențe organizatorice și de coordonare, abilități de comunicare și relaționare, cunoștințe operare P.C., disponibilitate la program de lucru prelungit și în zile de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

                1 post actor (S) IA, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Solişti Vocali - Actori. Cerinţe: studii superioare, vechime minimum 3 ani în specialitate,  aspect fizic agreabil, abilități de comunicare și relaționare.Pentru proba practică se vor evalua următoarele aptitudini: tehnica, muzicalitatea, interpretarea şi improvizaţia.

1 post muncitor calificat - costumier treapta I, perioadă nedeterminată,  în cadrul Serviciului Tehnic-Scenă. Cerinţe: act de calificare în domeniul  confecţionării articole din textile, vechime în muncă minimum 3 ani, disponibilitate la program de muncă flexibil.

                Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de participanţii la concurs:

    a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) au capacitate deplină de exerciţiu;

    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Acte necesare la dosarul de concurs :

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor
  5. Cazierul judiciar
  6. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
  7. Curriculum vitae

            Data limită de depunere a dosarelor de concurs, 26 iunie 2017, orele 14,00. Relații suplimentare la biroul resurse umane de la sediu, sau la tel. 0251418426.

            Rezultatul selectiei dosarelor va fi afisat cel tarziu in data de 28 iunie 2017, ora 16.00

            Rezultatele la probele practice şi la interviu vor fi afişate la sediul institutiei şi pe site-ul operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

                Rezultatele finale se afişează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestaţiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE ŞEF SERVICIU PRIVAT SITUAŢII DE URGENŢĂ (PSI)

1.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

2.Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 96/2016 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;

3.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

4.Hotărârea Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

5.Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 138/2015 privind aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;

6.Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007;

7.Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005;

8.Hotărârea Guvernului României nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

9.Norme metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 129/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a. Instalaţii de stingere – indicativ P 118/2-2013, aprobat prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2.463 din 08.08.2013.