Comunicate oficiale

ANUNŢ CONCURS

de Opera Română Craiova 12-03-2018

 

ANUNŢ CONCURS

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează,  în data de 03 Aprilie 2018, începând cu orele 10.00, (proba practică), respectiv 05 Aprilie 2018, orele 10.00 (proba de interviu), la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7,  concurs pentru ocuparea postului vacant de balerin (gradul) I, perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului  Balet.

            Cerinţe: studii medii, aspect fizic agreabil, minim un an desfăşurare activitate într-un ansamblu profesionist de balet al unei opere sau al unui teatru de balet .

              Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de participanţii la concurs:

    a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) au capacitate deplină de exerciţiu;

    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

            Acte necesare la dosarul de concurs :

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor
  5. Cazierul judiciar
  6. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
  7. Curriculum vitae

 

            Data limită de depunere a dosarelor de concurs, 26 Martie 2018, orele 14,00. Relații suplimentare la biroul resurse umane de la sediu, sau la tel. 0251418426.

Rezultatul selectiei dosarelor va fi afisat cel tarziu in data de 28 Martie 2018, ora 16.00

Rezultatele la probele practică şi interviu vor fi afişate la sediul institutiei şi pe site-ul Operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a probei de interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afişează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestaţiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

         La proba practică se vor evalua următoarele aptitudini: tehnică, muzicalitate, interpretare şi improvizaţie .