Comunicate oficiale

ANUNŢ CONCURS

de Opera Română Craiova 02-05-2018

ANUNŢ CONCURS

 

 

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează, în data de 21 MAI 2018, începând cu orele 10.00, proba scrisă respectiv proba practică şi în data de 23 MAI 2018, orele 10.00 proba de interviu, la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 

  • consilier juridic IA, perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului Juridic.

Cerinţe : studii superioare juridice, vechime minimum 7 ani în specialitate,

competențe operare PC, abilități de comunicare și relaționare .

 

  • artist liric IA, perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului Cor

Cerinţe: studii superioare în specialitate cu diplomă de licenţă, minimum 3 ani

vechime în specialitate .

 

  • muncitor calificat-mânuitor decor, perioadă nedeterminată, în cadrul formaţiei Mânuitori Decori

Cerinţe: calificare în profilul mecanic, vechime în muncă minimum

10 ani, disponibilitate la program de muncă flexibil.

 

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de participanţii la concurs:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Acte necesare la dosarul de concurs :

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei

  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz

  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice

  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor

  5. Cazierul judiciar

  6. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

  7. Curriculum vitae

 

Data limită de depunere a dosarelor de concurs, 11 MAI 2018, orele 16,00. Relații suplimentare la biroul resurse umane de la sediu, sau la tel. 0251418426.

Rezultatul selectiei dosarelor va fi afisat cel tarziu in data de 14 MAI 2018, ora 16.00

Rezultatele la probele scrisă, practică şi interviu vor fi afişate la sediul institutiei şi pe site-ul operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.

 După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi a probei de interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Rezultatele finale se afişează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestaţiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE CONSILIER JURIDIC

1.Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.

2. Ordonanta guvernului numarul 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Codul Muncii actualizat - LEGE Nr. 53/2003

4. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată.

5. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

6. Hotărâre Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată în 2015.

8.Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice.

9. Codul Civil – Cartea a III a Despre Bunuri

- Cartea a V a Despre Obligaţii

- Cartea a VI a Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor .

10. Codul de procedură civilă

11. Ordonanţă nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive,

12. Lege-Cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

PENTRU POSTUL DE ARTIST LIRIC

La proba practică se vor evalua următoarele aptitudini: tehnică vocală, muzicalitate şi interpretare. Candidatul va trebui să interpreteze o vocaliză , o arie sau un lied din repertoriul de specialitate şi citire la prima vedere la indicaţiile comisiei .