Comunicate oficiale

ANUNŢ CONCURS

de Opera Română Craiova 12-08-2019
ANUNŢ CONCURS
 
 
OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează,  în data de 04 SEPTEMBRIE 2019, începând cu orele 10.00, probă scrisă şi probă practică, respectiv 06 SEPTEMBRIE 2019, orele 10.00 proba de interviu, la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 
1. Postului vacant de IMPRESAR ARTISTIC (gradul) IA, perioadă nedeterminată.
Cerinţe: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, vechime minimum 3 ani într-o instituţie de profil, abilități de comunicare și relaționare atât cu angajaţii instituţiei cât şi cu colaboratorii externi, disponibilitate la program de lucru repartizat inegal, inclusiv seara şi în weekand,disponibilitate la deplasări în ţară, deţinător al atestatului de impresar artistic emis de către Ministerul Culturii .
 2. Postului vacant de ŞEF FORMAŢIE (costume) II, perioadă nedeterminată .
Cerinţe: vechime minimum 7 ani în cadrul unei instituţii de cultură, abilități de comunicare și relaționare atât cu angajaţii instituţiei cât şi cu colaboratorii externi, disponibilitate la program de lucru repartizat inegal, inclusiv seara şi în weekand .
Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de participanţii la concurs:
    a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) au capacitate deplină de exerciţiu;
    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Acte necesare la dosarul de concurs :
a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
d. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor
e. Cazierul judiciar 
f. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
g. Curriculum vitae
 
 
Data limită de depunere a dosarelor de concurs, 27 AUGUST 2019, orele 14,00. 
             Relații suplimentare la biroul resurse umane de la sediu, sau la tel. 0251418426.
Rezultatul selectiei dosarelor va fi afisat cel tarziu in data de 29 AUGUST 2019, ora 16.00
             Rezultatele la probele scrise, proba practică şi proba de interviu vor fi afişate la sediul institutiei şi pe site-ul operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.
           După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practică şi a probei de  interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
             Rezultatele finale se afişează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestaţiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".
 
        I. BIBLIOGRAFIE  PENTRU OCUPAREA  POSTULUI DE IMPRESAR ARTISTIC  (GRADUL IA)
1. Ordonanta guvernului numarul 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea O.G nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
4.   Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX Impozitul şi taxe locale, Capitolul VII-Impozitul 
              pe spectacole.
5.   Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal - Impozitul pe spectacole .
6.  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice.
7. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului .