Comunicate oficiale

ANUNȚ CONCURS

de Opera Română Craiova 11-05-2015

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează la sediul instituției din str. Mihai Viteazul nr. 7, în datele de 6, 8 aprilie 2015, orele 10,00, un concurs pentru ocuparea postului vacant de economist (responsabil achiziții publice), aflat în subordinea managerului.
Nivelul postului este de grad I, iar ocupantul trebuie să aibă studii superioare economice cu diplomă de licență, cel puțin un an vechime în specialitate și abilități operare P.C.
Perioada de angajare este nedeterminată.
Concursul va conține două probe:
- Probă scrisă din bibliografia afișată, în data de 6 aprilie 2015 ora 10,00.
- Interviu – în data de 8 aprilie ora 10,00.
Data limită de depunere a dosarelor, vineri 03 aprlie 2015, orele 12,00. Relații suplimentare la biroul resurse umane sau la nr. de telefon 0251/418426. Persoană de contact: Mustățea Genoveva.
Principalele atribuții ale postului:
- Declanşarea în SEAP, când este cazul, a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi servicii prin mijloace electronice.
- Declanşarea în SEAP, când este cazul, a licitaţiei electronice.
- Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice.
- Elaborarea documentaţiei de atribuire şi a caietelor de sarcini.
- Identificarea necesităţilor obiective de produse, lucrări sau sarcini în funcţie de referatele de necesitate transmise de fiecare compartiment al instituţiei.
- Punerea în corespondenţă a produselor, sarcinilor, lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţii publică cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV).
- La procedurile ce nu trebuiesc publicate în SEAP (achiziţionarea directă), testarea pieţei prin urmărirea preţurilor practicate de diverşi ofertanţi.
- Contactarea diverselor firme pentru prestări servicii.

Persoana care se prezintă la concurs, poate ocupa un post vacant dacă respectă următoarele condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Actele necesare la dosarul de concurs:
a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
d. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor
e. Cazierul judiciar
f. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
g. Curriculum vitae

BIBLIOGRAFIA
Pentru concursul din data de 6,8 aprilie 2015
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – cu modificări la zi

HOTĂRÂRE Nr. 925 din 19 iulie 2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – cu modificări la zi

HOTĂRÂRE Nr. 1660 din 22 noiembrie 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – cu modificări la zi

HOTĂRÂRE Nr. 525 din 30 mai 2007
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice – cu modificări la zi

HOTĂRÂRE Nr. 921 din 21 septembrie 2011
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – cu modificări la zi