Comunicate oficiale

ANUNȚ CONCURS

de Opera Română Craiova 10-06-2015

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează,  în data de 01 iulie 2015, începând cu orele 10,00, (probele scrise și practice), respectiv 3 iulie  2015, orele 10,00 (probele de interviu), la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7,  concurs pentru ocuparea posturilor vacante  de:
-    Inginer grad I (serviciul tehnic-scenă-producție) – 1 post – studii superioare în mecanică,  vechime minimum 1 an
-    Șef formație PSI II – 1 post - studii superioare, atestat șef serviciu privat pentru situații de urgență, vechime în domeniul PSI  minimum 10 ani  
-    Șef serviciu tehnic-scenă-producție II – 1 post – studii superioare, experiență în domeniu în instituții de profil cel puțin 10 ani, competențe organizatorice și de coordonare, abilități de comunicare și relaționare 
-    Artist plastic grad I - 1 post – studii superioare în specialitate, vechime minimum 5 ani (serv. tehnic-scenă-producție)
-    Muncitor calificat (costumier) tr. I - 1 post (serv. tehnic-scenă-producție)
-    Economist IA (financiar-contabilitate) –  1 post - studii superioare în specialitate, vechime minimum 7 ani,  experiență în domeniu în instituții de profil
-    Secretar P.R. grad I (imagine-promovare-relații publice) - 1 post -  studii superioare, experiență în mass-media , cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, cunoştinţe de Microsoft Office, abilități organizatorice şi de comunicare. 
-    Șef birou organizare-spectacole-marketing II – 1 post -  studii superioare de specialitate, vechime minimum 10 ani în instituții de profil, abilități de comunicare și relaționare. 
-    Șef birou resurse-umane-salarizare-colaboratori II –  1 post - studii superioare economice, master, vechime minimum 10 ani în instituții de profil, competențe operare PC,  abilități de comunicare și relaționare.    
Data limită de depunere a dosarului de concurs,  22 iunie 2015, orele 15,00, la secretariatul instituției. 
Rezultatul selectiei dosarelor va fi afisat cel tarziu in data de 24 iunie, ora 16.00
Rezultatele la probele scrise/practice şi a interviului vor fi afişate la sediul institutiei si pe site-ul operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele finale se afişează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestaţiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".
Relații suplimentare la biroul resurse umane de la sediu,  tel. 0251418426.
   M A N A G E R,
ANTONIU ZAMFIR

ACTE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS
a.Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
b.Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz
c.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
d.Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor
e.Cazierul judiciar 
f.Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
g.Curriculum vitae

INGINER I – tehnic-scenă-producție
Probele concursului :
Proba scrisă – din bibliografia de mai jos – 01 iulie 2015, ora 10,00
Interviu – 03 iulie 2015, începând cu ora 10,00

BIBLIOGRAFIA
1.O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte
2.H.G. nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
3.H.G. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
4.Realizarea din punct de vedere tehnic a unei concepții scenografice la alegerea comisiei, din repertoriul operei, după o schiță existentă, ori după descrierea făcută de comisie a unui tablou dintr-o lucrare care se regăsește în repertoriul instituției.

ȘEF FORMAȚIE PSI II
Probele concursului :
Proba scrisă – din bibliografia de mai jos – 01 iulie 2015, ora 10,00
Interviu – 03 iulie 2015, începând cu ora 10,00

BIBLIOGRAFIA 
1.Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
2.Legea 481/2004 actualizată, privind protecția civilă.
3.OMAI nr. 158/2007 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență.
4.OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor.        

TEMATICA
1.Legea 307/2006 – secțiunea II art. 32 – 42.
2.Legea 481/2004 – capitolul II art. 10 – 15.
3.OMAI 158/2007 – capitolul V art.32 – 38
4.OMAI 163/2007 – capitolul  I art. 1 – 14, cap.II secțiunea II art. 10-14.

ȘEF SERVICIU TEHNIC-SCENĂ-PRODUCȚIE II

Probele concursului :
Proba scrisă – din bibliografia de mai jos – 01 iulie 2015, ora 10,00
Interviu – 03 iulie 2015, începând cu ora 10,00

BIBLIOGRAFIA 
1.O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte
2.H.G. nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
3.H.G. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
4.ORDIN nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial – REPUBLICAT, ACTUALIZAT 2012
5.Codul Muncii – sănătatea și securitatea muncii, răspunderea disciplinară și patrimonială

ARTIST PLASTIC I 
Probele concursului :
Proba practică –  01 iulie 2015, ora 10,00
Interviu – 03 iulie 2015, începând cu ora 10,00

MUNCITOR CALIFICAT  (COSTUMIER) I

Probele concursului :
Proba practică –  01 iulie 2015, ora 10,00
Interviu – 03 iulie 2015, începând cu ora 10,00

SECRETAR P.R. I 
Probele concursului :
Proba scrisă – din bibliografia de mai jos – 01 iulie 2015, ora 10,00
Interviu – 03 iulie 2015, începând cu ora 10,00

BIBLIOGRAFIE 
Newson, Doug – Redactarea materialelor de relaţii publice, Ed. Polirom, Iaşi, 2004
Miculescu, Simona-Mirela – Relaţii publice din perspectivă internaţională, Ed. Polirom, Iaşi, 2006
David, George – Tehnici de relaţii publice: comunicarea cu mass-media, Ed. Polirom, Iaşi, 2008.

ȘEF BIROU ORGANIZARE-SPECTACOLE-MARKETING II
Probele concursului :
Proba scrisă – din bibliografia de mai jos – 01 iulie 2015, ora 10,00
Interviu – 03 iulie 2015, începând cu ora 10,00

BIBLIOGRAFIE 
1.Tehnici de comunicare  - Evelina Graur , Editura:Mediamira,Cluj-Napoca - 2001 .
2.Cercetari de marketing-curs prof.univ. doctor Victor Manole si prof. Univ. Dr. Mirela Stoian .
3.Legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
4.Decizia ORDA numarul 203/2011 privind renumeratiile pentru comunicarea publica a operelor muzica in concerte, spectacole ori manifestari artistice.
5.Legea numarul 22/1969 privind angajarea gestionarilor,constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste.
6.Ordonanta guvernului numarul 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic cu modificarile si completarile ulterioare.
7.HG 846/31 iulie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind tiparirea , inregistrarea , vizarea  , evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole
8.Legea nr 35 din 6 iunie 1994 republicata privind timbrul literar ,cinematografic,teatral,muzical,folcloric,al artelor plastice,al arhitecturii si de divertisment.
9.Manager de proiect – Ghidul profesionistului, coordonator Pîrvu Ionica – Centrul de pregătire profesională în cultură

TEMATICA
1.Instrumente, tehnici si mijloace de comunicare si publicitate.
2.Mixul comunicational de marketing al firmei.
3.Strategii de eficientizare a activitatii artistice  a „Operei Romane Craiova „din perspectiva consolidarii capitolului de imagine al institutiei.
4.Actiuni intreprinse pentru imbunatatirea promovarii spectacolelor.
5.Factorii de influenta a pietei firmei.
6.Consolidarea relatiilor cu publicul.
7.Angajarea gestionarilor , constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu bunurile materiale.                                                      
8.Gestionarea bunurilor materiale ale institutiei .
9.Marketing cultural.

ȘEF BIROU RESURSE UMANE-SALARIZARE-COLABORATORI  II

Probele concursului :
Proba scrisă – din bibliografia de mai jos – 01 iulie 2015, ora 10,00
Interviu – 03 iulie 2015, începând cu ora 10,00

BIBLIOGRAFIA
1.Codul Muncii.
2.Legea 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
3.H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
4.O.M.F.P. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial – republicat, actualizat  2012.
5.O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
6.Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată 
7.Legea bugetului de stat pentru anul  2015.
8.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

ECONOMIST  IA (Financiar-contabilitate)

Probele concursului :
Proba scrisă – din bibliografia de mai jos – 01 iulie 2015, ora 10,00
Interviu – 03 iulie 2015, începând cu ora 10,00

BIBLIOGRAFIA
1.ORDIN Nr. 2281 din 7 iulie 2009 
2.OMFP   3454 /2009
3.LEGEA 273/2006 MODIFICATA SI COMPLETATA LA ZI- FINANTELE  PUBLICE  LOCALE
4.Legea 70/2015
5.OMFP 720/2014