Comunicate oficiale

ANUNŢ CONCURS

de Opera Română Craiova 27-08-2015

 

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA” organizează, în data de 21 septembrie 2015, începând cu orele 10,00, (probele scrise), respectiv 23 septembrie 2015, orele 10,00 (probele de interviu), la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7, concurs pentru ocuparea posturilor vacante următoare:

- 1 post Lăcătuş mecanic PSI (I) în cadrul Formaţiei PSI– studii medii, calificare pompier civil profesionist, vechime în domeniul PSI și în muncă minimum 15 ani.

- 1 post Referent de specialitate (I) în cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate – studii superioare economice, experienta in domeniul contabil –min 7 ani, experienta in sectorul bugetar –min 1 an

- 1 post Referent (IA) în cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate – studii medii, vechime pe un post de gestionar –min 7 ani, experienta in munca in sectorul bugetar – min 10 ani.

- 1 post Referent de specialitate (I) în cadrul biroului Organizare spectacole-marketing – studii superioare, vechime în muncă min. 5 ani, abilităţi de comunicare, disponibilitate la program de lucru inegal, prelungit, flexibilitate, intuiţie, receptivitate şi deschidere relaţională, spirit de cooperare

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de participanţii la concurs:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Acte necesare la dosarul de concurs :

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei

 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz

 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice

 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor

 5. Cazierul judiciar

 6. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

 7. Curriculum vitae

Data limită de depunere a dosarelor de concurs, 10 septembrie 2015, orele 15,00. Relații suplimentare la biroul resurse umane de la sediu, sau la tel. 0251418426.

Rezultatul selectiei dosarelor va fi afisat cel tarziu in data de 12 septembrie 2015, ora 16.00

Rezultatele la probele scrise/practice şi a interviului vor fi afişate la sediul institutiei si pe site-ul operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afişează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestaţiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

 

BIBLIOGRAFIA

Pentru postul de lacatus mecanic PSI

 1. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 2. Legea 481/2004 actualizată, privind protecția civilă.

 3. OMAI nr. 158/2007 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilorn private pentru situații de urgență.

 4. OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor

TEMATICA

 1. Legea 307/2006 – secțiunea II art. 32 – 42.

 2. Legea 481/2004 – capitolul II art. 10 – 15.

 3. OMAI 158/2007 – cap. V art.32 – 38

 4. OMAI 163/2007 – cap. I art. 1 – 14, cap.II secțiunea II art. 10-14.

 

BIBLIOGRAFIA

pentru postul de referent de specialitate I – financiar-contabilitate

 1. LEGEA 273/2006 ACTUALIZATA- FINANTELE PUBLICE LOCALE

 2. LEGEA 82/1991- LEGEA CONTABILITATII- ACTUALIZATA

 3. LEGEA 500/2002 –LEGEA FINANTELOR PUBLICE LOCALE -ACTUALIZATA

 4. MONOGRAFIE CONTABILA BUGETARA

 

BIBLIOGRAFIA

pentru postul referent IA – financiar-contabilitate

1. LEGEA 22/1969- LEGEA GESTIONARULUI

2. O.M.F. 2861/2009 NORME PRIVIND ORGANIZAREA SI EFECTUAREA INVENTARIERII

3. PROCEDURA DE INVENTARIERE

4. CALCUL N.I.R PE BAZA UNEI FACTURI.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de referent de specialitate I – organizare spectacole-marketing

1. Legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea numarul 22/1969 privind angajarea gestionarilor,constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste.

3. HG 846/31 iulie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole

4. Legea nr 35 din 6 iunie 1994 republicata privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment

Ordonanta guvernului numarul 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic cu modificarile si completarile ulterioare.

TEMATICA

 1. Consolidarea relatiilor cu publicul.

 2. Angajarea gestionarilor , constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu bunurile materiale.

 3. Gestionarea bunurilor materiale ale institutiei .

 4. Strategii de eficientizare a activitatii artistice a „Operei Romane Craiova„ din perspectiva consolidarii capitolului de imagine al institutiei.

 

MANAGER,

ANTONIU ZAMFIR