Comunicate oficiale

ANUNŢ CONCURS

de Opera Română Craiova 11-09-2015

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA” organizează,

în data de 6 octombrie 2015, începând cu orele 10,00, (probele scrise şi practice),

respectiv 8 octombrie 2015, orele 10,00 (probele de interviu), la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7,

concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:

- 1 post Regizor scenă (IA) în cadrul Serviciului Tehnic scenă-producţie – studii superioare, vechime minimum 15 ani într-un teatru muzical.

- 1 post Artist instrumentist violoncel (IA) în cadrul secţiei Orchestră – studii superioare în domeniul muzicii, specializarea interpretare muzicală - violoncel.

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de participanţii la concurs:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Acte necesare la dosarul de concurs :

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei

 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz

 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice

 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor

 5. Cazierul judiciar

 6. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

 7. Curriculum vitae

Data limită de depunere a dosarelor de concurs, 28 septembrie 2015, orele 15,00. Relații suplimentare la biroul resurse umane de la sediu, sau la tel. 0251418426.

Rezultatul selectiei dosarelor va fi afisat cel tarziu in data de 30 septembrie 2015, ora 15.00

Rezultatele la probele scrise/practice şi a interviului vor fi afişate la sediul institutiei si pe site-ul operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afişează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestaţiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

 

Bibliografie pentru postul de regizor scenă

 1. OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte;

 2. HG 1048/09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 3. HG 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 4. Codul Muncii – sănătatea și securitatea muncii, răspunderea disciplinară și patrimonială.

 

Proba practică pentru postul de artist instrumentist IA constă în: două părţi contrastante din J.S. Bach + 1 parte concert şi sondaj din repertoriul operistic