Comunicate oficiale

ANUNȚ

de Opera Română Craiova 12-03-2021

 

A N U N Ț 
 
 
OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează, în data de 05 APRILIE 2021, începând cu orele 10.00, proba scrisă, respectiv proba practică, iar în data de 08 APRILIE 2021, începând cu orele 10.00, proba de interviu, la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7, pentru concursul de ocupare a următoarelor posturi vacante:
 
1 Post ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV II (studii superioare), perioadă nedeterminată.
Cerinţe: studii superioare economice sau tehnice; competenţe organizatorice şi de coordonare, abilităţi de comunicare şi relaţionare, cunoştinţe operare P.C.; disponibilitate la program de lucru prelungit  şi în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale; vechime în muncă minimum 5 ani; conduită morală corespunzătoare. Permisul de conducere categoria B constituie avantaj. 
Perioadă de probă cel mult 120 zile calendaristice. 
 
1 Post  PLASATOARE (studii medii), perioadă nedeterminată.
Cerinţe: vechime în muncă minimum 3 ani; disponibilitate la program de lucru    prelungit  şi în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale; conduită morală corespunzătoare. 
Perioadă de probă cel mult 90 zile calendaristice.
 
1 Post MUNCITOR CALIFICAT  treapta I (studii medii), perioadă nedeterminată.           
Cerinţe: vechime în muncă minimum 3 ani; calificare în domeniul croitoriei.  
Perioadă de probă  cel mult 90 zile calendaristice.
 
 1 Post MUNCITOR CALIFICAT  treapta I (studii medii), perioadă nedeterminată.
 Cerinţe: vechime în muncă minimum 3 ani; calificare  în meseria de instalator.   
 Perioadă de probă  cel mult  90 zile calendaristice.
 
 Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de participanţii la concurs:
    a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) au capacitate deplină de exerciţiu;
    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Acte necesare la dosarul de concurs:
a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor;
e. Cazierul judiciar;
f. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g. Curriculum vitae.
 
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 26 MARTIE 2021, orele 14.00. 
Relații suplimentare la biroul Resurse Umane de la sediu, sau la tel. 0251418426.
Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat cel târziu în data de 29 MARTIE 2021, orele 16.00.
Rezultatele la proba scrisă, la proba practică şi la proba de interviu vor fi afişate la sediul instituției şi pe site-ul Operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.
     
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor; proba scrisă; proba practică  şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi a probei de  interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
            
Rezultatele finale se afişează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestaţiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”.
 
     II. BIBLIOGRAFIE  PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV  (S)
                                                   
1.   Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;
2.   Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
3.   Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 
4.   Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5.  Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
6.  H.G nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
7. Regulamentul de organizare și funcționare al Operei Române Craiova;
8. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 333/2003 – Republicată - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
    TEMATICĂ  PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV  (S)
 
 1. ORDONANŢA nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare
Capitolul II - Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte; 
Capitolul III – Personalul instituțiilor de spectacole sau concerte; 
Capitolul V – Finanțarea instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte.
2. LEGEA nr.53/2003 Codul Muncii  – sănătatea și securitatea muncii, răspunderea disciplinară și patrimonială
Drepturile și obligațiile salariatului;
Răspunderea disciplinară;
 Răspunderea patrimonială.
3. LEGEA nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă 
Capitolul III;
Capitolul IV;
Capitolul VI.
4. LEGEA nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată 
Capitolul 2 – Condiții privind angajarea gestionarilor;
Capitolul 3 – Garanții;
Capitolul 4 – Răspunderi.
5. ORDIN nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu completările și modificările ulterioare.
Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
6. H.G nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale
Capitolul 1 – Predarea – primirea gestiunii de bunuri materiale;
Capitolul 2 - Drepturi şi obligaţii în legătura cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale
7. Regulamentul de organizare și funcționare al Operei Române Craiova.
Subordonare, atribuții și pe cine are în subordine șeful serviciului administrativ.
8. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice
Anexa I - Condiţiile şi procedurile de transmitere, fără plată, de la o instituţie publică la altă instituţie publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare
           Anexa II – Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice
9. Lege nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Capitolul II, Secțiunea a 4 – a – Paza și protecția prin societăți specializate,
Capitolul IV – Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
10. Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea  în domeniul situațiilor de urgență.
Anexa 1:
Capitolul 2 – Cerințe specifice și categorii de instructaje; Secțiunea 1 – Instructajul introductiv general; Secțiunea a 2 –a Instructajul specific locului de muncă; Secțiunea a 3 – a Instructajul periodic; Secțiunea a 6 – a Instructajul la reclaificarea profesională; 
Capitolul 3 – Înregistrarea și confirmarea instructajului;
Capitolul 4 – Organizarea activității de instruire.