Comunicate oficiale

ANUNȚ

de Opera Română Craiova 11-05-2021

A N U N Ț

 

 

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează în data de 03 IUNIE 2021, începând cu orele 10.00 - proba practică, iar în data de 07 IUNIE 2021, începând cu orele 10.00 - proba de interviu, la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7, pentru concursul de ocupare a următoarelor posturi vacante:

 

1 Post MUNCITOR CALIFICAT treapta I (studii medii), perioadă nedeterminată.          

       Cerințe: vechime în muncă minimum 3 ani; calificare în meseria de croitor sau confecţioner.

1 Post MUNCITOR CALIFICAT  treapta I (studii medii), perioadă nedeterminată.

       Cerințe: vechime în muncă minimum 3 ani; calificare în meseria de instalator.   

 

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de participanţii la concurs:

    a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) au capacitate deplină de exerciţiu;

    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Acte necesare la dosarul de concurs:

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor;
  5. Cazierul judiciar;
  6. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. Curriculum vitae.

 

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 MAI 2021, orele 14.00.

Relații suplimentare la biroul Resurse Umane de la sediu sau la tel. 0251418426.

Rezultatul selectiei dosarelor va fi afișat cel târziu în data de 26 MAI 2021, orele 16.00.

Rezultatele la proba practică şi la proba de interviu vor fi afişate la sediul instituției şi pe site-ul operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.  

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor; proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Rezultatele finale se afişează la sediul Operei Române Craiova, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestaţiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”.

 

MANAGER,

ANTONIU ZAMFIR

 

                                                                                                        ŞEF BIROU R.U.S.C.

                                                                                           GENOVEVA MUSTĂŢEA