Comunicate oficiale

ANUNȚ

de Opera Română Craiova 11-04-2022

 

ANUNȚ

 

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA organizează,în data de 05 MAI 2022, începând cu orele 10.00 proba practică, respectiv 09 MAI 2022, orele 10.00 proba de interviu, la sediul din strada Popoveni, nr. 3C, clădirea Business Center Sud, mun. Craiova, jud. Dolj, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant artist instrumentist-percuție S, cod COR 265219.  Perioada de angajare nedeterminată, cu normă întreagă 8 ore/zi.

 

Cerințe: studii superioare de specialitate; vechime în specialitate minimum 3 ani.

 

Proba practică va consta în: Citire la prima vedere.

La proba practică se vor evalua următoarele aptitudini: tehnica, muzicalitatea, interpretarea.

 

            Condiții generale ce trebuie îndeplinite de participanții la concurs:

    a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunosc limba română, scris și vorbit;

    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) au capacitate deplină de exercițiu;

    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care le-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Acte necesare la dosarul de concurs:

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și-sau în specialitatea studiilor;
  5. Cazierul judiciar;
  6. Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. Curriculum vitae.

            Data limită de depunere a dosarelor de concurs, 27 APRILIE 2022, orele 14.00.

 

Relații suplimentare la biroul Resurse Umane de la sediu sau la tel. 0251418426.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat cel târziu în data de 28 APRILIE 2022, ora 16.00

Rezultatele la proba practică și la proba de interviu vor fi afișate la sediul instituției și pe site-ul Operei în maximum 24 ore de la finalizarea probei.

      

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor; proba practică și proba de interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice, și a probei deinterviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afișează la sediul Operei Române Craiova, precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru contestațiile ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau „respins”.

 

 

MANAGER,

ANTONIU ZAMFIR