Comunicate oficiale

Concurs de angajare

de Opera Română Craiova 11-05-2015

Opera Română Craiova organizează în data de 6 ianuarie 2015, orele 10:00, un concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

CONSULTANT ARTISTIC grad I A – 1 post 

Condiții de participare: Studii superioare în specialitate – muzică – o vechime de minim 6 luni într-o operă și peste 10 ani vechime în muncă, dar și apariții în media de specialitate (articole, emisiuni, interviuri).

Concursul va consta din două probe care se vor desfășura la sediul instituției:

1. Proba scrisă din bibliografia atașată – în data de 06 ianuarie 2015, ora 10:00

2. Interviul – în data de 8 ianuarie 2015, ora 10:00

BIBLIOGRAFIE:

1. Istoria muzicii universale – Creația de operă și operetă (Iliuț, Gruber)

2. Ghidul de operă și operetă (Titu Moisescu, Miltiade Păun)

3. Legea  dreptului  de  autor  și  a  drepturilor  conexe  nr.  8/1996, cu modificările și completările ulterioare.

ȘEF BIROU PROMOVARE – IMAGINE-RELAȚII  PUBLICE – 1 post

Condiții de participare: Studii superioare, abilități de comunicare, cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, abilități în folosirea computerului.

Concursul va consta din două probe care se vor desfășura la sediul instituției:

1. Proba scrisă din bibliografia atașată – în data de 6 ianuarie 2015, ora 10:00

2. Interviul – în data de 8 ianuarie 2015, ora 10:00

BIBLIOGRAFIE:

Bacos Camelia – Rolul Imaginii asupra mentalităţii colective în “Societate şi cultură, noua alternativă”, nr. 3

Buzarnescu Stefan – Sociologia Opiniei Publice, Editura Didactica si Pedagogica, R.A. Bucuresti

Haedrich G. – Activitatea de relaţii publice şi marketingul, New York, 1982

Kronhuber H.  – Introducere în activitatea de relaţii publice, Viena, 1972

Moldoveanu Maria, Frabe Valeriu Ioan – Marketing şi cultura, editura Expert, Bucureşti, 1997

Relații suplimentare la sediul instituției din str. Mihai Viteazul nr. 7 sau la tel. 0251.418.426 și 0351.405.496.

ACTE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS:

 

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi-sau în specialitatea studiilor
  5. Cazierul judiciar
  6. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
  7. Curriculum vitae

Dosarele pot fi depuse la sediul Operei Române Craiova, până în data de 05.01.2015 orele 12:00