Comunicate oficiale

Rezultate contestații la proba de interviu - Șef Serviciu Administrativ

de Opera Română Craiova 05-03-2021

REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA DE INTERVIU A CONCURSULUI  DE OCUPARE A POSTULUI DE ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV

 

Nr. Crt.

Nume și prenume

Punctaj obținut la proba de interviu

Rezultat obținut în urma contestației la proba de interviu

Rezultat final al Contestației

ADMIS/RESPINS

 

1.

Dosarul nr. 1

61,00

61,00

RESPINS

2.

Dosarul nr. 2

62,67

62,67

RESPINS

3.

Dosarul nr. 4

62,67

62,67

RESPINS

 

Comisia de soluționare a  contestațiilor, numită prin Decizia nr. 19/04.02.2021, ca urmare a reevaluării fișelor de interviu, a respins contestațiile formulate la proba de interviu privind concursul de ocupare a postului de Șef serviciu administrativ, după cum urmează:

  • Contestația candidatului cu dosarul nr. 1, înregistrată cu nr. 602/04.03.2021
  • Contestația candidatului cu dosarul nr. 2, înregistrată cu nr. 598/04.03.2021
  • Contestația candidatului cu dosarul nr. 4, înregistrată cu nr. 600/04.03.2021

Analizând răspunsurile candidaților la fiecare întrebare și punctajul acordat, Comisia de soluționare a contestațiilor a constatat că notarea s-a realizat conform Planului de interviu care conține criteriile de evaluare prevăzute de HG nr. 286/2011,cu toate modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

Rezultatele au fost afișate azi, 05.03.2021, ora 1200, la sediul Operei Române Craiova și pe site-ul oficial al instituției.

 

 

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 05.03.2021, de Comisia de soluționare a contestațiilor, ca urmare a contestațiile depuse după susținerea probei de interviu, din data de 03.03.2021, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Șef serviciu administrativ al Operei Române Craiova.

Comisia de soluțioanare a  contestațiilor, numită prin Decizia nr. 19/04.02.2021, a primit pentru soluționare contestațiile petru următorii candidați:

- Contestația candidatului cu dosarul nr. 1, înregistrată cu nr. 602/04.03.2021, privind punctajul acordat la proba de interviu;

- Contestația candidatului cu dosarul nr. 2, înregistrată cu nr. 598/04.03.2021, privind punctajul acordat la proba de interviu;

- Contestația candidatului cu dosarul nr. 4, înregistrată cu nr. 600/04.03.2021, privind punctajul acordat la proba de interviu;

Analizând răspunsurile consemnate în fișele de interviu ale constestatarilor, semnate de către aceștia, la proba de interviu a concursului pentru ocuparea postului de Șef serviciu administrativ, Comisia de soluționare a contestațiilor, a constatat că nu există diferențe între punctajul inițial acordat de către Comsia de examinare și punctajul rezultat în urma reverificării.

Răspunsurile candidaților au fost evazive, incomplete, unele chiar pe lângă subiect, astfel încât membrii celor două comisii nu au indentificat în niciunul dintre candidați persoana potrivită să ocupe o astfel de funcție, de o importanță majoră în cadrul Operei Române Craiova.

În ceea ce privește susținerea concurentului cu Dosarul nr. 1, cum că la două dintre întrebările adresate de către Comisie nu s-a găsit răspuns în bibliografia concursului, Comisia de soluționare a contestațiilor a constatat că atât cele două întrebări cât și eventuale răspunsuri la acestea, nu se regăsesc în fișa de interviu a dumneavoastră, fișă pe care ați semnat-o.

Pentru aceste motive, punctajul contestatorilor rămâne neschimbat.

Având in vedere aspectele menționate anterior, Comisia va respinge contestațiile formulate.

Conform art. 35 din H.G. nr. 286/2011, candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestațiilor, se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Cosmin Vasilescu , Director Artistic – Președinte

Marian Căprioară, Șef Serviciu Administrativ, Filarmonica „Oltenia” Craiova – Membru

Dănuț – Nicolae Mirea, Sef Serviciu SPSU, Opera Română Craiova – Membru

Genoveva Mustățea, Sef Birou RUSC, Opera Română Craiova - Secretar